KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávaniaSlužby a riešenia

Kompletný outsourcing  verejného obstarávania

Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o. poskytuje širokému spektru klientov komplexné služby, ktorých najvyššou (t.j. komplexnou a globálnou) formou realizácie je práve výkon komplexného outsourcingu verejného obstarávania.

Výkon komplexného outsourcingu verejného obstarávania v sebe zahŕňa zabezpečenie všetkých nevyhnutných parciálnych služieb a úkonov smerujúcich k dosiahnutiu optimálneho modelu riešenia procesov obstarávania v kontexte spolupracujúceho subjektu. Vzhľadom na komplexnosť citovaného riešenia je nevyhnutné zdôrazniť význam participácie aj málo akcentovaných postupov, ako sú typu plánovanie vo verejnom obstarávaní, zavedenie systému hľadania "BEST VALUE", implementácia prvkov transparentnosti a efektívnosti do procesov verejného obstarávania.

Je zrejmé, že súčasťou balíka služieb komplexného outsourcingu verejného obstarávania sú aj služby, ktoré spoločnosť Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o. ponúka aj ako plnohodnotné samostatné služby. Ide o nižšie uvedené služby:

Realizácia ad-hoc verejných obstarávaní na kľúč

Realizácia ad-hoc verejných obstarávaní na kľúč zahŕňa širokú škálu služieb tvoriacich komplexné riešenie spoločne vytvárajúce globálny proces prípravy a realizácie verejného obstarávania.

Z hľadiska komplexnosti kladieme dôraz na služby a riešenia vo fáze plánovania a prípravy, ktorá je základom úspešnej realizácie procesu obstarávania. Optimálne nastavenie priebehu a podmienok obstarávania sa odzrkadľuje v realizačnej fáze, ktorú charakterizuje dôsledná kontrola zákonom i obstarávateľom nad rámec zákona stanovených postupov vrátane evidencie a priebežného hodnotenia. Komplexnosť sa prejavuje aj v správe následných činností po procese obstarávania a ktoré majú formu oznamovacích, zverejňovacích a štatistických povinností.

My ale komplexnosť nevnímame iba ako strohé a dôsledné naplnenie ustanovení a požiadaviek aktuálnej legislatívy, sme pripravení poskytovať aj nadštandardné služby a riešenia, ktorých efektom bude zvýšenie kvality a získanie BEST VALUE pre našich klientov.

Spoločnosť Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o. je pripravená prevziať na seba zodpovednosť a realizovať proces obstarávania komplexne na kľúč. A práve schopnosť prevziať zodpovednosť je základným kameňom dôvery v kvalitu vlastných služieb a riešení.

Špeciálna ponuka pre mestá, obce a školy: ZsNH na kľúč od 350 EUR do max.1.500 EUR, PLZ na kľúč od 1.900 EUR do max. 3.500 EUR, NLZ od 3.500 EUR do max. 4.999 EUR, v závislosti od druhu, náročnosti a PHZ predmetu zákazky.

Poradenské služby a stanoviská vo verejnom obstarávaní

Samostatnou kategóriou služieb spoločnosti Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o. sú poradenské služby a stanoviská vo verejnom obstarávaní, ktoré spoločnosť poskytuje ako obstarávateľom, tak aj uchádzačom a záujemcom, resp. tretím osobám či inštitúciám, ktoré o predmetné služby prejavia záujem.

Obsah služieb spočíva predovšetkým v poskytovaní odborného poradenstva vo verejnom obstarávaní, resp. vo vypracovaní odborných posudkov a analýz dotýkajúcich sa postupov vo verejnom obstarávaní alebo výkladu ustanovení aktuálnej legislatívy s priamym vplyvom na oblasť verejného obstarávania.

Pre úplnosť dodávame, že predmetné služby zahŕňajú aj výkon či správu alebo dozor nad priebehom konkrétnych častí procesov verejného obstarávania.

Špeciálna ponuka pre mestá, obce a školy: cena za 1 hodinu poskytovania štandardného poradenstva vo verejnom obstarávaní: 35 EUR

Právne poradenstvo - zastupovanie pred kontrolným orgánom

Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o. poskytuje v kooperácii s externou spoločnosťou poskytujúcou právne poradenstvo aj služby zastupovania subjektov zúčastnených vo verejnom obstarávaní pred kontrolnými orgánmi, prípadne v situáciách ktoré s obstarávaním bezprostredne súvisia.

Už z podstaty predmetnej služby je zrejmé, že ide o samostatnú službu realizovanú na komerčnom základe a ktorej aspekty sú upravené samostatným zmluvným vzťahom reflektujúcim špecifiká konkrétneho obchodného prípadu.

Publikačná a autorská činnosť

Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o. aktívne pôsobí aj v oblasti vydavateľskej a autorskej činnosti. V nasledujúcich riadkoch si dovoľujeme uviesť niektoré z najvýznamnejších aktivít prezentujúcich pôsobenie spoločnosti v predmetnom segmente.

  • Elektronická publikácia – 99 praktických otázok a odpovedí z ver. obstarávania (apríl 2001)
  • Verejné obstarávanie I. časť – príručka pre odborne spôsobilé osoby, obstarávateľov a dodávateľov vo ver. obstarávaní (október 2002)
  • Podprahové obstarávanie od A po Z – príručka pre odborne spôsobilé osoby, obstarávateľov a dodávateľov vo verejnom obstarávaní (september 2003)
  • Nový zákon o verejnom obstarávaní účinný od 1.1.2004 - príručka pre odborne spôsobilé osoby, obstarávateľov a dodávateľov vo verejnom obstarávaní (november 2003)
  • VO Servis – elektronický dvojmesačník na CD-ROMe
  • Statky – zmätky verejného obstarávania na Slovensku, manuál (január 2005)
  • PORADCA pre verejné obstarávanie – newsletter EPI, Zdôvodnenie a komentáre k zákonu č.25/2006 Z.z., Pomocné tabuľky a schémy k zákonu č.25/2006 Z.z., ročník I., číslo 0/2007
  • Verejné obstarávanie jednoducho a rýchlo - príručka Nového zákona o verejnom obstarávani 2016 v metodicky a chronologicky usporiadaných schémach (2016)