KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávaniaCertifikát kvality

Politika systému manažérstva kvality spoločnosti

Dňom 20.11.2009 sa spoločnosť Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o. stala držiteľom certifikátu ISO - Systému riadenia kvality, ktorý v zmysle medzinárodných pravidiel dokumentuje spôsobilosť subjektu poskytovať svojim klientom služby na najvyššej kvalitatívnej úrovni.

Spoločnosť sa zaväzuje k plneniu právnych a iných požiadaviek a kladie veľký význam na udržiavanie a neustále zlepšovanie systému manažérstva kvality.

Zavedeným systémom manažérstva kvality chce spoločnosť Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o. dosiahnuť dôvery stávajúcich i potenciálnych zákazníkov v postupy používané pri poskytovaní služby.

Systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001 predstavuje v spoločnosti symbol serióznosti a stability voči zákazníkovi, zainteresovaným stranám a našim zamestnancom.

Zaisťuje systémový prístup ku všetkým zainteresovaným subjektom a spolupracujúcim osobám pri realizácii zákazok a zamedzuje výskytu náhodných nezhôd.

Zámerom spoločnosti je vytvorenie vysoko motivačného prostredia, pričom kladie dôraz na svojich zamestnancov a spolupracovníkov, ktorí absolvujú pravidelné školenia.

Spoločnosť Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o. sa zaväzuje pravidelne v ročných intervaloch preskúmavať požiadavky zákazníkov a politiku kvality.

Ing. Patrik Arendáš, MBA
konateľ spoločnosti

 

 

 

 

Poistenie profesnej zodpovednosti

Predmetné poistné krytie zebezpečuje pre spoločnosť zmluva s Chartis Europe S.A. (slovenská pobočka poisťovne z iného členského štátu).

Poistenie profesnej zodpovednosti je inštitútom tvoriacim kvalitatívny nadštandard, pričom kryje nároky vznesené proti spoločnosti alebo jej zamestnancom za chyby a omyly pri poskytovaní širokého spektra služieb dotýkajúcich sa verejného obstarávania.