KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávaniaO spoločnosti

Vznik a vývoj spoločnosti

Spoločnosť Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o. vznikla transformáciou podnikateľského subjektu Ing. Patrik Árendáš, MBA, KLIENT (IČO: 36934925, DIČ: 1030807239, Registrácia: Sp.č.: Žo – 99/23904/002, reg.č. 1043/99, OÚ Nitra) zahájenou 6.6.2008 a zavŕšenou 31.12.2008. Výkon činností vo verejnom obstarávaní vykonávaných v právnej forme SZČO sa tak transformoval pod právnu formu s.r.o. vlastnenej 100% podielom osobou vykonávajúcou činnosť ako SZČO. Od uvedeného dátumu je tak spoločnosť plne právne i odborne spôsobilá vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní.

Vznik a začiatky

Firma ako SZČO zahájila svoju činnosť 15.4.1999 s orientáciou na podnikateľské poradenstvo pre malých a stredných podnikateľov, najmä v oblasti marketingového poradenstva, tvorby podnikateľských plánov a vypracovávanie projektov v rámci predvstupových fondov.

Verejné obstarávanie

Od roku 2001 pôsobí firma aktívne v oblasti verejného obstarávania v celej jeho šírke a hĺbke, počnúc lektorskou činnosťou, resp. spoluorganizovaním seminárov v predmetnej problematike, vydávaním publikácií, cez poradenskú činnosť obstarávateľom i potenciálnym dodávateľom vo verejnom obstarávaní až po realizáciu obstarávateľských procesov od A po Z. Firma sa tiež podieľa na projektových aktivitách súvisiacich so štrukturálnymi fondami.

Transformácia a súčasnosť

V roku 2008 bol realizovaný proces transformácie SZČO na spoločnosť Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o., na základe ktorého bola spoločnosť zapísaná do Obchodného registra dňom 6.6.2008. V súčasnosti spoločnosť Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o. patrí medzi trhotvorné subjekty v rámci oblasti verejného obstarávania a predstavuje disponované a komplexné riešenie outsourcingu vo verejnom obstarávaní.

Od roku 2009 pôsobí na trhu aj Agentúra pre poradenstvo a obstarávanie KLIENT, s.r.o. (IČO: 44637616) ako dcéra Inštitútu pre poradenstvo a obstarávanie KLIENT, s.r.o. so zameraním na poskytovanie rovnakej škály služieb pre subjekty štátneho a verejného sektora.

Za posledné roky obrat spoločností v oblasti verejného obstarávania dosahuje každoročne výšku spolu okolo 500.000 EUR bez DPH.

Okrem uvedeného poskytuje spoločnosť Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o.svojim klientom aj kvalitatívny nadštandard, ktorý charakterizuje najmä certifikovaný systém riadenia kvality a poistenie profesnej zodpovednosti za škodu.