KLIENT Inštitút poradenstva a obstarávania Elektronický portál verejného obstarávaniaProjekty / Podmienky registrácie

1.           Členom SAVOKLUB-u je možné sa stať výlučne registráciou do SAVOKLUB-u na Elektronickom portáli obstarávania na www.klient.sk, resp. www.e-obstaravanie.sk .

2.       Registrácia do SAVOKLUB-u je bezplatná.

3.       Registrovať do SAVOKLUB-u sa môžu len fyzické osoby.

4.       Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o. si vyhradzuje právo deaktivovať registrovanú osobu s nepravdivými, neexistujúcimi alebo neúplnými údajmi alebo osobu, ktorá nie je fyzická.

5.       Po zaregistrovaní sa, zaregistrovaná osoba vstúpi do SAVOKLUB-u cez prihlásenie a následne v priestore SAVOKLUB-u nájde všetky ďalšie informácie.

6.       Člen SAVOKLUB-u získava okrem možnosti zúčastňovať sa na vzdelávaní a online konzultáciách  realizovaných prostredníctvom Elektronického portálu obstarávania na www.klient.sk, resp. www.e-obstaravanie.sk aj zľavy, ktoré sú poskytované  na akciách organizovaných Slovenskou asociáciou pre verejné obstarávanie (SAVO)  a Inštitútom poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o.

 7.      Vzdelávanie SAVOKLUB-u spočíva v sprístupnení študijných materiálov v oblasti verejného obstarávania a v možnosti zapojenia sa do diskusií a využívania online konzultácií.